Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yoga point (hierna: yogapointshop.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing

1.2 Door een bestelling bij yogapointshop.nl te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van yogapointshop.nl gelden ook ten behoeve van eventueel door yogapointshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van yogapointshop.nl zijn vrijblijvend. yogapointshop.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als yogapointshop.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. yogapointshop.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van yogapointshop.nl.

3.3 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door yogapointshop.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als yogapointshop.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar yogapointshop.nl behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft yogapointshop.nl het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door yogapointshop.nl, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door yogapointshop.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed. Wij streven er naar om uw bestelling te versturen binnen 24 uur en uiterlijk binnen (5) werkdagen, tenzij door yogapointshop.nl anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door yogapointshop.nl geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 yogapointshop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan yogapointshop.nl te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft yogapointshop.nl de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar.

7.3 Als u (cd’s of dvds) om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan yogapointshop.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd, ongebruikt en de plastic verzegeling niet verbroken is. Als u het betreffende artikel al betaald had, ontvangt u van ons een tegoed bon t.w.v. het aanschaf bedrag minus de bezorgkosten. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

7.4 Als u (T-shirts) om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen de wettelijke termijn aan yogapointshop.nl te retourneren . Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de het artikel onbeschadigd en ongebruikt is. Als u het betreffende artikel al betaald had, ontvangt u van ons het aankoop bedrag terug. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 yogapointshop.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en yogapointshop.nl, dan wel tussen yogapointshop.nl en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van yogapointshop.nl.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat yogapointshop.nl deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met yogapointshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door yogapointshop.nl vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 yogapointshop.nl mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan yogapointshop.nl toekomende rechten, heeft yogapointshop.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

yogapointshop.nl is een onderdeel van
 

Yoga Point
K.V.K onder nummer 56082193
BTW nummer NL8519.69.288.B01 

© 2014 - 2024 Yoga Point Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel